Audyt energetyczny – obowiązek czy również inwestycja dla przedsiębiorcy?

Wykonywanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa co cztery lata wynika z ustawowego obowiązku nałożonego na prowadzących działalność gospodarczą, ale przez część właścicieli i zarządców firm ciągle jest postrzegana jako uciążliwa konieczność. Tymczasem, przeprowadzenie wnikliwej analizy prowadzonego biznesu pod kątem zużycia energii, może przynieść wiele korzyści. Jakich? Omówimy je pokrótce w artykule.

Więcej pieniędzy w budżecie firmy

Ekspertyza energetyczna budynków wchodzących w skład przedsiębiorstwa może przynieść korzyści w postaci niższych rachunków za prąd. Podmiot uprawniony do przeprowadzenia audytu wskaże skuteczne sposoby na ograniczenie zużycia energii i optymalizację przedsiębiorstwa pod tym kątem. Do każdego audytu, oprócz szczegółowej analizy zażycia energii w obiekcie dołączony będzie zbiór z sugestiami i wskazówkami dotyczącymi tego, jak skutecznie ograniczyć pobory bez uszczerbku dla działalności firmy. Szacuje się, że podążenie za sugestiami i wdrożenie proponowanych przez ekspertów zmian może przynieść oszczędności w wysokości nawet 20 procent.

Postaw na zieloną energię

Ponadto, audyt energetyczny firm może przyczynić się do tego, że przedsiębiorstwo będzie mogło zaimplementować rozwiązania proeologiczne. Ograniczenie zużycia energii będzie zgodne z zaleceniami unijnych dyrektyw o ograniczeniu emisji CO2 i może także mieć korzyści wizerunkowe. Obecnie dbałość o środowisko jest nie tylko działaniem na rzecz środowiska naturalnego, ale i działaniem, które pokazuje przedsiębiorstwo w dobrym świetle. Audyt energetyczny przedsiębiorstw może stać się także pretekstem do wprowadzenia rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacją dostaw prądu.

Uniknij kar finansowych

Jako że przeprowadzenie audytu jest obligatoryjne, zaniechanie tego ustawowego obowiązku może słono kosztować. W celu uniknięcia dotkliwych kar finansowych warto pomyśleć o sporządzeniu ekspertyzy odpowiednio wcześniej. Firmy, które nie wywiążą się z obowiązków narażone są na straty finansowe sięgające 5-proc. Rocznych dochodów przedsiębiorstwa.

Świadectwa energetyczne

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku (np. lokalu mieszkalnego lub użytkowego):

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego

 

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku (np. lokalu) lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

  1. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
  2. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
  3. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się tego prawa.

 

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

–  Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych budynkach

Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2 , w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej

Obowiązki, o których mowa nie dotyczą budynku:

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 ;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok).

Audyty energetyczne Przedsiębiorstw

Audyty energetyczny w przedsiębiorstwach są następstwem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r. nakładając na  przedsiębiorców obowiązek sporządzania audytu energetycznego.

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu energetycznego może podlegać karze pieniężnej do wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

O przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy przesłać w terminie 30 dni od jego zakończenia prezesa URE.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza się co 4 lata.

Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dokumenty związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Firma JK-Projekt oferuje wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami wynikającymi z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6692,Informacja-nr-462016.html