Powrót do Audyty energetyczne

Zawiadomienie URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

Niektórzy przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, że oprócz ustawowej konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego ciąży na nich także obowiązek powiadomienia o procesie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Procedura nie jest skomplikowana – poniżej wyjaśniamy, jaki dokument przygotować, gdzie się z nim udać oraz ile czasu na powiadomienie URE ma przedsiębiorca.

Wzór zawiadomienia

Przykładowy wzór dokumentu podało URE na oficjalnej stronie rządowej. To samo pismo pozwoli nam zarówno zgłosić audyty energetyczne przeprowadzone w ramach ustawy, jak i te związane z systemem zarządzania środowiskowego oraz systemem zarządzania energią.

Oprócz daty przeprowadzenia ekspertyzy w dokumencie podajemy również wskazane przez podmiot wykonujący audyt energetyczny możliwe oszczędności. Wpisujemy je w odpowiednie miejsce w tabeli, koniecznie w jednostce toe – tony oleju ekwiwalentnego. Należy podać również przewidywany okres uzyskiwania oszczędności. Dane niezbędne do wypełnienia wzoru uzyskamy z raportu uzyskanego od eksperta.

Dokument musi zawierać podpis oraz pieczęcie imienne.

Ile czasu ma przedsiębiorca na złożenie zawiadomienia?

Ustawa określa, że dokument powinien zostać dostarczony do URE w terminie 30 dni od przeprowadzenia audytu.

Gdzie złożyć zawiadomienie o przeprowadzeniu audytu?

Istnieją dwie ścieżki dostarczenia do URE dokumentu. Można:

  • wysłać go pocztą na adres:
  • Urzędu Regulacji Energetyki
    Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
    Al. Jerozolimskie 181
    02-222 Warszawa;
  • złożyć go osobiście w siedzibie URE.

Czy w Urzędzie trzeba także złożyć sam raport?

Nie. Do URE przekazujemy jedynie zaświadczenie. Ponieważ w dokumencie przewidziano miejsce na wprowadzenie danych o przewidywanych oszczędnościach i okresie ich uzyskania, zaświadczenie jest samo w sobie wystarczającym dowodem na przeprowadzenie ekspertyzy.