Powrót do Audyty energetyczne

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Obowiązki sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa reguluje ustawa z 20 maja 2016 r., dotyczy ona efektywności energetycznej. Postanowienia, które zawiera obowiązują od 1 października 2016 r.

Kiedy są wykonywane

Czynności są przeprowadzane co 4 lata, przez podmiot niezależny od zakładu pracy, którego dotyczy audyt energetyczny. Musi on posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, pozwalające mu na jego przeprowadzanie. Dokonać ekspertyzy może także ekspert danego przedsiębiorcy, jeśli nie jest bezpośrednio zaangażowany działalność poddawaną audytowi energetycznemu przedsiębiorstwa. Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności trzeba przesłać do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie nieprzekraczającym 30 dni od czasu jego zakończenia.

Dokumenty oraz wszystkie dane, które zostaną stworzone podczas czynności związanych z audytem energetycznym przedsiębiorstwa muszą być przechowywane przez 5 lat do celów kontrolnych.

Ekspertyzę trzeba przeprowadzać w firmach, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • zatrudniały w ciągu roku średnio co najmniej 250 pracowników lub
  • obrót netto pochodzący ze sprzedaży towarów, usług, wyrobów, a także operacji finansowych osiągnął poziom przekraczający 50 milionów euro lub ich równowartość w złotówkach, a sumy aktywów w bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat osiągnęły wartość przekraczającą równowartość 43 milionów euro.

Przedsiębiorstwo, w którym nie zostanie przeprowadzona ekspertyza podlega karze pieniężnej do wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Jak przebiega

Audyt musi być przeprowadzony w oparciu o aktualne dane dotyczące zużycia energii, które będą reprezentatywne, mierzalne oraz możliwe do zidentyfikowania. W przypadku korzystania z energii elektrycznej, będzie to zapotrzebowanie na moc. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii przez firmę na terenie jej obiektu lub zespołu obiektów, zarówno jeśli chodzi o instalacje przemysłowe, jak i transport, które odpowiadają razem za co najmniej 90% zużycia energii przez firmę. Jeśli jest taka możliwość, dane powinny się opierać na analizie kosztowej cyklu życia jednego lub kilku budynków. Nie powinny pochodzić z okresu, w którym nastąpiły zwroty nakładów, by uwzględnić wartości rezydualne inwestycji długoterminowych, wysokość stopy dyskonta, a także poziom oszczędności energii w dłuższym okresie.

W Firmie JK-Projekt podejmujemy się zleceń związanych z przeprowadzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o wymogi wynikające z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Dlaczego jest wykonywany

Głównym powodem, dla którego obowiązek przeprowadzania audytu w przedsiębiorstwie został wprowadzony, jest kontrola zużycia energii. Dzięki niemu łatwiej można dowiedzieć się, w których momentach jest ona marnowana na terenie zakładu pracy. Pozwala to na uporządkowanie i dogłębną analizę informacji, co prowadzi do zoptymalizowania funkcjonowania obiektu. Po przeprowadzeniu ekspertyzy tworzony jest raport, który zawiera informacje dotyczące metodologii przeprowadzonych działań, prezentuje również pozyskane dane oraz ich analizę. Jest to działanie korzystne zarówno z punktu widzenia firmy, ponieważ pomaga w zmniejszeniu kosztów związanych z energią, jak i ze względu na środowisko. Działanie większości dużych zakładów pracy może być zoptymalizowane w co najmniej kilku procentach.

Obowiązek przeprowadzania audytu przedsiębiorstwa nie dotyczy przedsiębiorców posiadających system zarządzania energią, który określony jest przez polską normę. Zwolnione z konieczności przeprowadzenia czynności są także firmy posiadające system zarządzania środowiskowego. Mowa o nim w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r., które dotyczy dobrowolnego udziału przedsiębiorstw w ekozarządzaniu. Rozporządzenie WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE określa, że w ramach tych systemów przeprowadzono energetyczny audyt przedsiębiorstwa.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831

https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6692,Informacja-nr-462016.html