Powrót do Audyty energetyczne

Zawiadomienie URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

Niektórzy przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, że oprócz ustawowej konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego ciąży na nich także obowiązek powiadomienia o procesie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Procedura nie jest skomplikowana – poniżej wyjaśniamy, jaki dokument przygotować, gdzie się z nim udać oraz ile czasu na powiadomienie URE ma przedsiębiorca.

Audyt energetyczny firmy – kogo dotyczy?

Obowiązek cyklicznego przeprowadzania audytów energetycznych nakłada na duże firmy Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 roku. Zgodnie z jej brzmieniem procedurę należy wykonywać co cztery lata. Przez dużego przedsiębiorcę rozumie się tego, którego roczne obroty wyniosły powyżej
50 mln euro lub przychód przekroczył 43 miliony euro. To także taki podmiot, który zatrudniał co najmniej 250 osób w skali roku (wartość uśredniona). Warunki te musi spełniać w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Tego obowiązku nie muszą zatem dopełniać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Zwolnione są także firmy, które wdrożyły system zarządzania energią określony w Polskich Normach dotyczących systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS. Nie muszą zlecać audytu, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono już taką analizę. 

Po zebraniu wymaganych informacji konieczne jest powiadomienie Urzędu Regulacji Energetyki o dopełnieniu tego obowiązku. Warto mieć to na uwadze, aby nie narazić się na kary. 

Cele audytu energetycznego

Zawiadomienie URE o audycie energetycznym nie jest ani skomplikowane, ani czasochłonne. Niestety jest to kolejna formalność, o której muszą pamiętać przedsiębiorcy, dlatego często bywa pomijana. Za niedopełnienie tego obowiązku URE wymierza karę pieniężną do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Audyt energetyczny URE ma dwa główne cele, czyli:

  • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna,
  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach.

Przedsiębiorstwo musi zatem dokonać szczegółowego przeglądu konsumpcji energii odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego jej zużycia związanego z prowadzoną działalnością. Należy też bezwzględnie pamiętać o zawiadomieniu URE o audycie energetycznym. Bez dostarczenia tego dokumentu przeprowadzona analiza jest traktowana jako nieważna. 

Wzór zawiadomienia URE o audycie energetycznym

Sporządzenie powiadomienia dla Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie nie jest skomplikowane. Co więcej, nie trzeba formułować go samodzielnie. 

Przykładowy wzór dokumentu URE podaje na oficjalnej stronie rządowej https://www.ure.gov.pl/. To samo pismo pozwoli zarówno zgłosić audyty energetyczne przeprowadzone w ramach ustawy, jak i te związane z systemem zarządzania środowiskowego oraz systemem zarządzania energią.

Oprócz daty przeprowadzenia ekspertyzy w dokumencie należy również podać możliwe oszczędności wskazane przez podmiot wykonujący audyt energetyczny. Wpisuje się je w odpowiednie miejsce w tabeli, koniecznie w jednostce toe – tony oleju ekwiwalentnego. Należy podać również przewidywany okres uzyskiwania oszczędności. Dane niezbędne do wypełnienia wzoru uzyskuje się z raportu uzyskanego od eksperta.

Dokument musi zawierać podpis oraz pieczęcie imienne.

Zawiadomienie URE o audycie energetycznym – najczęściej zadawane pytania

Choć procedura przeprowadzenia audytu i powiadomienia o tym urzędu nie jest trudna, wielu przedsiębiorców ma wątpliwości – jak, gdzie i kiedy należy ją wykonać. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

  • Ile czasu ma przedsiębiorca na złożenie zawiadomienia?

Ustawa określa, że dokument powinien zostać dostarczony do URE w terminie 30 dni od przeprowadzenia audytu.

  • Gdzie złożyć zawiadomienie o przeprowadzeniu audytu?

Istnieją dwie ścieżki dostarczenia do URE dokumentu. Można:

wysłać go pocztą na adres:

Urzędu Regulacji Energetyki

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

lub złożyć go osobiście w siedzibie URE.

  • Czy w Urzędzie trzeba także złożyć sam raport?

Nie. Do URE przekazuje się jedynie zaświadczenie. Ponieważ w dokumencie przewidziano miejsce na wprowadzenie danych o przewidywanych oszczędnościach i okresie ich uzyskania, zaświadczenie jest samo w sobie wystarczającym dowodem na przeprowadzenie ekspertyzy.