Pliki

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 2014 – PROJEKT:

rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej projekt

 

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU NOWY WZÓR 2014:

swiadectwa_energetyczne_nowe_wzor_2014