Audyt energetyczny – premia remontowa

Wiele budynków wielorodzinnych w Polsce ma już swoje lata, a ich nie najlepszy stan techniczny codziennie daje o sobie znać mieszkańcom. Niestety bardzo często zarządcy nic nie mogą z tym zrobić, ponieważ ewentualne koszty modernizacji znacząco przekraczają możliwości dostępnego budżetu.

Aby zapobiec tego typu sytuacjom, stworzono możliwość uzyskania specjalnej zapomogi w postaci premii remontowej, która pozwala na pokrycie 15% kosztów całego przedsięwzięcia. Może to być projekt zakładający termomodernizację budynku lub wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Nie ma jednak żadnego wymogu, że premia musi być koniecznie wykorzystane na działania mające na celu poprawić zarządzanie energią w budynku. Uzyskana kwota może być wykorzystana np. do pokrycia kosztów związanych z renowacją klatki schodowej, balkonu lub całości elewacji.

Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy zaciągnęli kredyt w celu przeprowadzenia remontu. Wysokość pożyczki nie może być mniejsza niż przysługująca inwestorowi premia, a do tego powinna pokryć przynajmniej połowę planowanych kosztów.

O uzyskanie dofinansowania do remontu mogą starać się między innymi:

  • właściciele i zarządcy budynków użytkowanych przez przynajmniej 20 lat przed złożeniem wniosku o zapomogę,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółki prawa handlowego,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku, gdy o dofinansowanie stara się jednostka samorządu terytorialnego, wysokość premii remontowej wynosi 50% całej kwoty. Jeśli budynek, który ma być poddany modernizacji, figuruje jako zabytek, wówczas kwota dofinansowania wynosi aż 60% kosztu całego przedsięwzięcia.

Jak uzyskać premię remontową?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu uzyskania zapomogi, jest zlecenie profesjonalnego audytu remontowego. Zadaniem audytora jest określić zakres przedsięwzięcia oraz przedstawić szacunkowe koszty planowanych działań. Do jego obowiązków należy także ocena technicznej wykonalności prac. Następnie dokumenty audytowe (wraz z wnioskiem o przyznanie dodatkowej zapomogi) należy złożyć w banku, gdzie planujemy zaciągnąć kredyt. Jeśli prawidłowo wypełniliśmy wszystkie wnioski, wybrany nas przez bank przekaże naszą dokumentację do BGK, który następnie zleci dodatkowy audyt i sprawdzi zgodność wniosku od strony formalnej. Na wydanie oceny BGK ma 30 dni roboczych. W przypadku pozytywnej opinii inwestor uzyska premię w ciągu 7 dni roboczych.