Audyt energetyczny a premia remontowa

Wiele budynków wielorodzinnych w Polsce ma już swoje lata, a ich nie najlepszy stan techniczny codziennie daje o sobie znać mieszkańcom. Niestety bardzo często zarządcy nic nie mogą z tym zrobić, ponieważ ewentualne koszty modernizacji znacząco przekraczają możliwości dostępnego budżetu. Dlatego stworzono możliwość uzyskania zapomogi w postaci premii remontowej, która pozwala na pokrycie 15% kosztów całego przedsięwzięcia. Sprawdź, jak ja uzyskać.

Premia remontowa – kto może skorzystać?

Premia remontowa jest zapomogą finansową, której udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Celem takiego działania jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Wypłata rekompensat jest także przewidziana dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Premię mogą otrzymać także jednostki samorządu terytorialnego na renowację zasobów komunalnych. 

Instytucja przewiduje trzy rodzaje wsparcia finansowego:

Ostatni typ wsparcia polega na spłaceniu części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Nie mogą z niej korzystać podmioty realizujące przedsięwzięcie wyłącznie z własnych środków. Jej wysokość wynosi 15% kosztów przedsięwzięcia. Wysokość pożyczki nie może być mniejsza niż przysługująca inwestorowi premia, a do tego powinna pokryć przynajmniej połowę planowanych kosztów.

O uzyskanie dofinansowania remontu mogą starać się między innymi:

  • właściciele i zarządcy budynków użytkowanych przez przynajmniej 20 lat przed złożeniem wniosku o zapomogę,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółki prawa handlowego,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku gdy o dofinansowanie stara się jednostka samorządu terytorialnego, wysokość premii remontowej wynosi 50% całej kwoty. Jeśli budynek, który ma być poddany modernizacji, figuruje jako zabytek, wówczas kwota dofinansowania wynosi aż 60% kosztu całego przedsięwzięcia.

Na co można otrzymać premię remontową?

Może to być projekt zakładający termomodernizację budynku lub wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Nie ma jednak żadnego wymogu, że premia remontowa musi być koniecznie wykorzystana na działania mające na celu poprawić zarządzanie energią w budynku. Uzyskana kwota może być wykorzystana np. do pokrycia kosztów związanych z renowacją klatki schodowej, balkonów lub całości elewacji.

Co ważne, premia remontowa dotyczy także jednostek samorządu terytorialnego. Gminy i spółki gminne mogą otrzymać dofinansowanie na remonty zasobów komunalnych. Jest to dla nich duże wsparcie, ponieważ zgodnie z deklaracjami samorządowców ponad 85% budynków wielorodzinnych należących do zasobów gminnych wymaga renowacji. Z pomocą państwowej zapomogi mogą finansować takie prace na bardzo korzystnych warunkach.

Rola audytu energetycznego a premia remontowa

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu uzyskania zapomogi, jest zlecenie profesjonalnego audytu energetycznego. Zadaniem audytora jest określenie zakresu przedsięwzięcia oraz przedstawienie szacunkowych kosztów planowanych działań. Do jego obowiązków należy także ocena technicznej wykonalności prac. 

Celem takich działań jest przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna. Przegląd obejmuje cały budynek – jego elementy konstrukcyjne, instalacje i urządzenia. Audytor ma także za zadanie dostarczyć informacje o potencjalnych oszczędnościach energii, które zostaną uzyskane w wyniku przeprowadzenia prac modernizacyjnych. 

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest więc warunkiem ubiegania się o otrzymanie premii remontowej. Taki przegląd należy zlecać uprawnionemu specjaliście. 

Następnie dokumenty audytowe (wraz z wnioskiem o przyznanie dodatkowej zapomogi) należy złożyć w banku, w którym planuje się wziąć kredyt. Trzeba przy tym wybrać taką instytucję, która współpracuje z Bankiem Gospodarki Krajowej. Należy pamiętać, że premia remontowa jest przeznaczona wyłącznie na spłatę kredytu udzielanego na realizację przedsięwzięcia. Nie można wykorzystać jej na pokrycie kosztów, które są ponoszone z własnego budżetu. 

Jeśli prawidłowo wypełniło się wszystkie wnioski, wybrany bank przekazuje dokumentację do BGK, który następnie zleci dodatkowy audyt i sprawdzi zgodność wniosku od strony formalnej. Na wydanie oceny BGK ma 30 dni roboczych. W przypadku pozytywnej opinii inwestor uzyska premię w ciągu 

7. dni roboczych.