Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna to obligatoryjna część całego projektu budowlanego. Obowiązek sporządzenia i dostarczenia tego rodzaju dokumentacji spoczywa również na właścicielach zabudowy jednorodzinnej, co wynika z obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i stosownych rozporządzeń. Celem projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest weryfikacja jego efektywności energetycznej już na etapie projektu budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna - zdjęcie na blogu

Projektowana charakterystyka energetyczna – co to takiego?

To dokument określający klasę energetyczną budynku już na etapie jego projektowania. Dzięki temu inwestor zyskuje możliwość dokonania niezbędnych zmian po to, by poprawić efektywność energetyczną. W takiej analizie znajduje się zbiór danych i wskaźników dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania obiektu na energię niezbędną do jego ogrzania, do działania wentylacji i klimatyzacji oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Są w niej więc uwzględnione najważniejsze aspekty, które przekładają się na koszty eksploatacyjne. 

Obowiązujące przepisy oraz najnowsze wytyczne techniczne nakazują również uwzględnić wymagania w zakresie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, a także ustalenie dopuszczalnych maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Z zadania tego można się wywiązać poprzez zlecenie sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej.

Każdorazowo należy uwzględnić w takim bilansie m.in. wielkość i złożoność bryły budynku, straty ciepła przez przegrody zewnętrzne do otoczenia czy stopień złożoności systemu zarządzania energią lub jego brak.

Projektowana charakterystyka energetyczna dotyczy więc wielu aspektów i warunków technicznych. Celem sporządzenia tego typu opinii jest przede wszystkim racjonalizacja i optymalizacja ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej tak, żeby były utrzymane na maksymalnie niskim poziomie, zapewniając jednocześnie komfort użytkownikom przestrzeni.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane także certyfikatem energetycznym) jest w przeciwieństwie do omawianego dokumentu, sporządzane już po zakończeniu budowy domu. Określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem nowopowstałego budynku, wynikających z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych. Nie uwzględnia sposobu użytkowania domu przez mieszkańców.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kolejnym dokumentem, który należy uzyskać. W jego przypadku dane nie są jedynie szacunkowe, a wynikają z precyzyjnych pomiarów. 

Szacunkowa charakterystyka energetyczna a projektowana charakterystyka energetyczna

Mimo podobieństwa nazw i celu tworzenia omawianych dokumentów one także się różnią. 

Szacunkowa charakterystyka energetyczna dotyczy gotowego projektu domu jednorodzinnego i jest dołączana do dokumentacji technicznej przez architekta. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, niezbędna jest jednak projektowana charakterystyka energetyczna. Dzięki niej projekt może zostać zaadaptowany do warunków lokalnych panujących na konkretnej działce. Chodzi m.in. o położenie budynku względem stron świata, strefy klimatycznej, wiatrowej i śniegowej oraz wybrane planowane rozwiązania budowlano-instalacyjne.

Projektowaną charakterystykę energetyczną opracowuje architekt zajmujący się adaptacją budynku do warunków lokalnych. 

Analiza alternatywnych źródeł energii

Jest to kolejny dokument, który musi uzyskać inwestor, by otrzymać pozwolenie na budowę. Jest on przygotowywany przez pracownię tworzącą dany projekt, a uzupełniany przez architekta adaptującego budynek do warunków panujących na danej działce. 

Analiza powinna pokazywać możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla konkretnego obiektu. Dokument określa ich roczne zużycie niezbędne do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Energia ta powinna zostać wytworzona dzięki alternatywnym źródłom dostępnym na danym obszarze.

Co powinna zwierać projektowana charakterystyka energetyczna?

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła, określającą:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej
wody użytkowej,
b) dostępne nośniki energii,
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
11) w stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do korzystania z naszych usług, wśród których znajduje się usługa polegająca na opracowywaniu projektowanej charakterystyki energetycznej. Trzon naszego zespołu stanowią specjaliści i doradcy z zakresu energetyki i racjonalnego wykorzystania źródeł energii, którzy od lat wspierają przedsiębiorców m.in. w planowaniu inwestycji.